Sadar Din Shah

Sadar Din Shah Badshah

Shrine of Syed Sadar Ur Din Shah is located at the Bukkur island on the…